REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Prodávající zodpovídá za chyby zboží, které zavinil výrobce, dodavatel nebo Prodávající a Kupující je oprávněn reklamaci bezodkladně uplatnit u Prodávajícího dle platného reklamačního řádu.

2. Na vyřizování reklamací se vztahuje Reklamační řád zveřejněný na internetové stránce Prodejce www.detvak.cz. Kupující odesláním objednávky Prodávajícímu potvrzuje, že si Reklamační řád přečetl a v celém rozsahu s ním souhlasí a zároveň potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde je možné reklamaci uplatnit v souladu s ust. § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené Kupujícím od Prodávajícího z elektronického obchodu na internetové stránce Prodávajícího a je platný pro všechny obchodné případy.

4. Kupující má právo uplatnit u Prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje chybu, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u Prodávajícího. Nevhodně zvolený druh, velikost, šířka, výška apod. nemůže být důvodem k pozdější reklamaci.

5. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není pro konkrétní případy stanovená jiná záruční doba a začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba a životnost jsou různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používáná a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním používání může být životnost kratší než záruční doba.

6. K uplatnění záruky postačí místo záručního listu vydaný doklad o koupi.

7. Záruka se vztahuje na výrobní chyby nebo jiný rozpor s kupní smlouvou. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, t.j. na změny vlastností zboží, které vznikly v průběhu doby v důsledku opotřebování, nebo přirozené změny vlastností materiálu nebo na chyby a nedostatky vzniklé nedodržováním pravidel a zásad správného používání a ošetřování (dle Návodu k použití a ošetřování) a na mechanické poškození.

8. Během záruční doby má Kupující právo na bezplatné odstranění chyby po předložení zboží včetně příslušenství a návodu Prodávajícímu spolu s dokladem o zaplacení.

9. Pokud zboží vykazuje chyby, Kupující má právo uplatnit reklamaci: osobně (po předchozí domluvě) písemně na kontaktní adrese: Ing. Monika Liptáková, Trboušany 147, 664 64, Trboušany, nebo e-mailem: info@detvak.cz tak, že doručí zboží a vyplněný reklamační formulář Prodávajícímu.

10. Kupujícímu se doporučuje reklamovat chyby zboží u Prodávajícího hned po zjištění bez zbytečného odkladu, aby se zabránilo vzniku případných dalších chyb, jinak Kupujícímu může zaniknout vůči Prodávajícímu právo na bezplatné odstranění chyby.

11. Vyřízení reklamace ale nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má Kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

12. Prodávající je povinen Kupujícímu při uplatnění reklamace vydat písemné potvrzení o uplatnění reklamace. Pokud je reklamace uplatněna e-mailem, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit Kupujícímu ihned. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději ale spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

13. Nárok na uplatnění záruky u Prodávajícího Kupujícím zaniká:
– nepředložením dokladu o zaplacení nebo příslušenství zboží
– uplynutím záruční doby,
– mechanickým poškozením zboží způsobeným Kupujícím,
– neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
– poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (návod), všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
– poškozením zboží neodvratitelnými nebo nepředvídatelnými událostmi,
– poškozením zboží při přepravě vlastním dopravním prostředkem,
– poškozením vodou, ohněm, statickou nebo atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
– zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby,
– na chyby, o kterých byl Kupující Prodávajícím v době uzavření smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

14. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
– předáním opraveného zboží,
– výměnou zboží,
– vrácením kupní ceny zboží,
– vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
– písemnou výzvou k převzetí Prodávajícím určeného plnění,
– odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

15. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit chybné zboží za jiný obdobný produkt s porovnatelnými nebo vyššími technickými parametry a kvalitou.

16. Prodávající je povinen vést evidenci o reklamacích a předložit ji na požádání orgánu dozoru k nahlédnutí. Evidence o reklamaci musí obsahovat údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace.